Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn Bộ Công Thương hoàn thành công tác kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2023

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duvệt “Chương trình Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”.

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Quyết định ban hành kèm theo Quyết định này danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở
Bộ Công Thương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở
Bộ Công Thương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở
Bộ Công Thương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở

Tổ chức thực hiện, giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện xác định nội dung, hình thức chia sẻ, tích hợp, khai thác dữ liệu phù hợp, hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình, kết quả thực hiện.

Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu cho Bộ trưởng điều chỉnh, bổ sung danh mục cơ sở dữ liệu. Danh mục cơ sở dữ liệu mở đáp ứng nhu cầu thực tế của Bộ và Chính phủ.

Các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, theo thẩm quyền quản lý các cơ sở dữ liệu, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát quy định nội dung dữ liệu được chia sẻ, đối tượng được chia sẻ đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và xác định các hình thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này.

Thực hiện kiểm tra, duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu theo quy định tại Nghị dịnh số 47/2020/NĐ-CP ngày 29/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem toàn bộ danh mục cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu mở của Bộ Công Thương tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex