Cụ thể, Thông tư số 69/2023/TT-BTC đã sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau: Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, HOSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 1/7/2026, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.
Từ ngày 1/7/2026, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm.

Trước đó, theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), thì HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, HOSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật. Bộ Tài chính sau đó đã ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, HOSE sẽ thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, tại Thông tư số 69/2023/TT-BTC mới ban hành, Bộ Tài chính cho phép lùi thời hạn này thêm 1 năm rưỡi nữa, đến hết ngày 31/12/2026.

Ngoài ra, Thông tư số 69/2023/TT-BTC cũng nêu rõ, lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán theo thông tư mới là đến trước ngày 1/7/2025 (theo Thông tư số 57/2021/TT-BTC là ngày 1/7/2023), HOSE tiếp tục nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 120 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, HNX tiếp nhận đăng ký niêm yết với tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ 30 tỷ đồng trở lên.

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025 (trước đó là ngày 31/12/2023), HOSE hoàn thành tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ HNX. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026 (thay cho mốc từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025), HOSE hoàn thành việc tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ HNX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex