Tổng cục Hải quan dẫn các quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu và Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.

Căn cứ các quy định đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, việc xử lý hoàn thuế của cơ quan Hải quan phải căn cứ vào quy định và hồ sơ cụ thể theo tình huống phát sinh của doanh nghiệp.

Mặt khác, tại công văn gửi cơ quan hải quan, Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam không nêu thời gian phát sinh tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa mà chỉ nêu thời gian nộp thuế từ ngày 27/11/2014 đến ngày 12/8/2016. Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam cũng không nêu cụ thể các hồ sơ giấy tờ bị mất là những hồ sơ nào, dữ liệu gốc có được lưu giữ tại cơ quan hải quan hay tại doanh nghiệp nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để trả lời cụ thể.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Van Der Leun Việt Nam căn cứ quy định và văn bản hướng dẫn nêu trên, đối chiếu thực tế tại doanh nghiệp và liên hệ với cơ quan hải quan nơi phát sinh tờ khai xuất nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện./.