Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và việc tổ chức các phong trào thi đua mang lại hiệu quả tích cực.

Nội dung phong trào thi đua được xây dựng, triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo động lực để tập thể, cá nhân đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” trong toàn ngành, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 2/12/2020 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025…

Ngoài ra, đơn vị đã hướng dẫn thanh tra các sở, thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng, đăng ký thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện 7 cuộc thanh tra, gồm 5 cuộc theo kế hoạch và 2 đột xuất. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 2,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 18 triệu đồng; kiến nghị thu hồi và hạch toán, quyết toán theo đúng quy định gần 2,6 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 5 tổ chức và 1 cá nhân.

Các kiến nghị xử lý sau thanh tra được đối tượng, các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành nghiêm. Đa số kết luận, kiến nghị thanh tra đều được chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm thực hiện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tổng số lượt công dân được tiếp trong năm 2023 là 65 lượt, trong đó, tiếp thường xuyên 49 lượt, tiếp định kỳ của Chánh Thanh tra là 15 lượt.

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 115 đơn thư, trong đó có 50 đơn đủ điều kiện xử lý, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách. Ngoài ra, đơn vị được UBND tỉnh giao kiểm tra, rà soát 11 vụ việc khiếu nại, xử lý 13 đơn tố cáo. Kết quả, đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 22/24 vụ việc.

Đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác này.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng cơ quan, xây dựng ngành thông qua việc ban hành chương trình công tác năm; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức; công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Trên cơ sở Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã thành lập tổ xây dựng đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi để công chức cơ quan được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị…

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Chí Hải cho biết, thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 769/CT-TTCP, Thông tư số 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người cán bộ thanh tra trong hoạt động thực thi công vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025.

Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch công tác được giao trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đơn vị cũng tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò thành viên Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Bắc sông Hậu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex